Regulamin Wróć

1§ DEFINICJE

 1. Serwis - serwis internetowy playoo dostępny przez stronę internetową http://playoo.pl lub https://playoo.pl.
 2. Zarządca - zarządca i właściciel Serwisu: Usługi Programistyczne Jakub Wojtczak, osoby przez niego upoważnione oraz działające na jego rzecz i w jego imieniu. Kontakt z Zarządcą jest możliwy pod adresem: support@playoo.pl
 3. Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna korzystająca z Serwisu.
 4. Wydarzenie - to reprezentacja w Serwisie wydarzenia organizowanego przez Organizatora.
 5. Organizator - Użytkownik tworzący Wydarzenia.
 6. Regulamin - niniejszy regulamin korzystania z Serwisu oraz dostępny na jego stronie.
 7. Konto - konto Użytkownika w Serwisie.
 8. Wpłata - mogąca przyjmować wartości dodatnie albo ujemne, wirtualna kwota mogąca reprezentować wpłatę albo należność pieniędzy Użytkownika na rzecz Organizatora.

2§ OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik ma obowiązek zachować swoją parę: Login i Hasło w tajemnicy i nie udostępniać jej ani innym Użytkownikom Serwisu, ani Organizatorom, ani osobom trzecim.
 2. Użytkownicy mają obowiązek przestrzegać zasad prawa oraz postanowień Regulaminu i Polityki Prywatności.
 3. Użytkownicy mają obowiązek niepublikowania treści bezprawnych.
 4. W przypadku złamania postanowień Regulaminu Konto Użytkownika łamiącego postanowienia Regulaminu może zostać usunięte.
 5. Użytkownikami Serwisu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie tj. mające ukończone 18 lat. Osoby pomiędzy 13, a 18 rokiem życia mogą korzystać z Serwisu pod warunkiem wyrażenia zgody na korzystanie z Serwisu przez ich prawnych opiekunów, wyłącznie pod ich nadzorem. Korzystanie z Serwisu przez osoby poniżej 13 roku życia nie jest dozwolone.
 6. Zabrania się Użytkownikom łamania praw własności innych Użytkowników, osób trzecich oraz Zarządcy z wykorzystaniem Serwisu.

3§ PRAWA UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik ma prawo do utworzenia jednego i tylko jednego Konta.
 2. W przypadku gdy Zarządca stwierdzi, że Użytkownik posługuje się wieloma Kontami może usunąć każde z nich.
 3. Użytkownicy oraz Organizatorzy zobowiązani są do niedostarczania z wykorzystaniem Serwisu treści o charakterze bezprawnym, zachowanie zasad dobrych obyczajów oraz postanowień Regulaminu.
 4. Do utworzenia Konta niezbędne jest podanie imienia, nazwiska, loginu, hasła oraz adresu email, a także kliknięcia linku aktywującego Konto, który Użytkownik otrzyma na podany w procesie rejestracji adres email albo utworzenia Konta z wykorzystaniem swojego profilu na portalu facebook udostępniając Serwisowi swoje imię, nazwisko, zdjęcie profilowe oraz Facebook ID.
 5. Użytkownicy i Organizatorzy mają prawo do korzystania z Serwisu bezpłatnie.
 6. Użytkownik ma prawo żądać wglądu w swoje dane osobowe gromadzone przez Serwis oraz usunięcia swojego Konta z Serwisu. W tym celu z adresu email zarejestrowanego na danym Koncie należy przesłać email na adres support@playoo.pl z prośbą o usunięcie danego Konta.
 7. Tylko osoba umocowana do dokonywania w imieniu osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej wszelkich czynności związanych z rejestracją w Serwisie ma prawo utworzyć dla niej Konto w Serwisie.
 8. Użytkownicy mający zastrzeżenia, pytania lub opinie dotyczące Serwisu mogą je przesyłać na adres: support@playoo.pl
 9. Rejestracja oraz podanie swoich danych przez Użytkownika są dobrowolne.

4§ PRAWA ORGANIZATORA

 1. Organizatorzy mają prawo oczekiwać od Użytkowników, którzy zapisali się na ich wydarzenia, przybycia w wyznaczone miejsce o wyznaczonym czasie.
 2. Organizator ma prawo sprawdzać obecność Użytkowników wydarzenia i zaznaczać ją wykorzystując narzędzia dostępne w Serwisie.
 3. Organizator ma prawo przyznawać odznaki NoShow w ramach Serwisu, które oznaczają brak przybycia Użytkownika na grę pomimo zapisania się na Wydarzenie.
 4. Organizator ma prawo wglądu w czas, w którym Użytkownik zapisał się i wypisał z organizowanego przez Organizatora Wydarzenia.
 5. Organizator ma prawo rezerwować miejsca na Wydarzenia, które utworzył.
 6. Organizator ma prawo usuwania Użytkowników zapisanych na stworzone przez siebie wydarzenie zgodnie ze swoim uznaniem.
 7. Organizator nie musi wprowadzać prawdziwych informacji dotyczących faktu i kwoty wpłaty przekazanej za Wydarzenie przez Użytkownika Wydarzenia stworzonego przez tegoż Organizatora.

5§ OBOWIĄZKI ORGANIZATORA

 1. Organizator ma obowiązek zadbania o wynajem obiektu na którym organizuje Wydarzenie.
 2. Organizator ponosi odpowiedzialność wobec Użytkowników zapisanych na stworzone przez siebie Wydarzenie. W szczególności roszczenia wynikające z niezarezerwowania obiektu sportowego na potrzeby rozegrania meczu mogą być wysuwane przez Użytkowników w stosunku do Oganizatora.
 3. Organizator ma obowiązek podawania prawdziwych informacji przy tworzeniu Wydarzeń. W szczególności tyczy się to: daty, godziny, miejsca w którym będzie się ono odbywać, liczby graczy którzy mogą wziąć udział w Wydarzeniu, kosztu Wydarzenia oraz jego opisu.

6§ WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie konta poczty elektronicznej lub utworzenie Konta z wykorzystaniem swojego profilu na portalu facebook.
 2. Aby korzystać z serwisu wymagany jest dostęp do Internetu oraz wykorzystywanie urządzenia z zainstalowaną przeglądarką zgodną ze standardami HTML5.

7§ ZGODY

 1. Rejestrując się w Serwisie Użytkownicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu funkcjonowania Serwisu oraz poprawy jego jakości.
 2. Użytkownicy zgadzają się na przekazywanie swoich danych osobowych Organizatorom na Wydarzeniach których się zapisują w celu zorganizowania tychże Wydarzeń.
 3. Użytkownik wyraża zgodę na publikowanie jego loginu, zdjęcia oraz imienia i nazwiska na łamach Serwisu w kontekście podejmowanych przez niego akcji, w szczególności na stronie Wydarzenia, na które Użytkownik się zapisał oraz udostępnienie tych danych Organizatorowi danego Wydarzenia.
 4. Serwis zobowiązuje się nie publikować jakichkolwiek informacji na profilu użytkownika na portalu facebook.
 5. Rejestrując się w Serwisie Użytkownik zgadza się na otrzymywanie informacji związanych z funkcjonowaniem Serwisu oraz o zmianach np. Regulaminu na podany przez siebie adres email.

8§ RODZAJ I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ SERWIS

 1. Serwis oferuje Użytkownikom tworzenie, usuwanie, zapisywanie się na, rozliczanie oraz utrzymywanie w serwisie historii Wydarzeń oraz obecności na nich.
 2. Serwis oferuje Organizatorom publikowanie Wydarzeń na łamach Serwisu oraz zapisywanie informacji o obecności Użytkowników na utworzonych przez siebie Wydarzeniach oraz historii płatności Użytkowników względem danego Organizatora.
 3. Serwis oferuje Użytkownikom dostęp i wgląd w szczegóły Wydarzeń.
 4. Serwis oferuje Użytkownikom możliwość zapisywania się na Wydarzenia, utrzymywanie historii obecności na Wydarzeniach oraz oglądanie historii Wpłat.
 5. Korzystanie z usług oferowanych przez Serwis Użytkownikom jest bezpłatne i Serwis nie pobiera za nie żadnych opłat ani prowizji.
 6. Administratorem danych osobowych jest Zarządca.
 7. Zarządca działa zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku.

9§ POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Użytkownik ma prawo składać reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu.
 2. Reklamacje rozpatruje Zarządca.
 3. Reklamacje należy nadsyłać na adres support@playoo.pl z adresu email przypisanego w Serwisie do Konta Użytkownika, którego reklamacja dotyczy.
 4. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
  1. imię, nazwisko, adres email Użytkownika,
  2. przedmiot reklamacji,
  3. okoliczności uzasadniające reklamację.
 5. Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie mogą zostać i nie będą rozpatrywane.
 6. Zarządca dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie najpóźniej 14 dni od ich otrzymania od Użytkownika. Decyzja reklamacyjna zostanie niezwłocznie po jej podjęciu przesłana Użytkownikowi na adres email z którego została otrzymana.
 7. Reklamacja rozpatrzona zgodnie z postanowieniami Regulaminu nie podlega dalszemu ani ponownemu rozpatrzeniu.

10§ ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może być rozwiązana przez którąkolwiek ze stron.
 2. Użytkownik ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną usuwając swoje Konto lub przestając korzystać z Serwisu.
 3. Zarządca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym usunąć Konto Użytkownika, w następujących przypadkach:
  1. naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu,
  2. wejścia w posiadanie przez Zarządcę uzasadnionych, wiarygodnych informacji, że nazwa Konta Użytkownika (imię i nazwisko) jest sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Zarządcy,
  3. umieszczania przez Użytkownika treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa,
  4. wykorzystywania przez Użytkownika Serwisu niezgodnie ze jego przeznaczeniem,
  5. usunięcia przez Użytkownika adresu email, które było użyte do założenia Konta.
 4. O rozwiązaniu umowy Zarządca poinformuje Użytkownika (jeśli istnieje taka techniczna możliwość) najpóźniej w terminie 24 godzin od rozwiązania.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług na rzecz Użytkownika, w tym usunięcia jego Konta, jeżeli zostało ono założone po raz kolejny po usunięciu Konta wynikającym z naruszenia Regulaminu.

11§ OCHRONA PRAW WŁASNOŚCI

 1. Zabrania się wykorzystywania informacji dostępnych w Serwisie do celów innych niż korzystanie z Serwisu, chyba że uzyska się na to pisemną zgodę Zarządcy.
 2. Informacje dostępne w Serwisie mogą być wykorzystywane i przekazywane tylko w ramach korzystania z serwisu.
 3. Nazwa Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny, logo, elementy grafiki oraz znaki towarowe podlegają ochronie prawnej.
 4. Zarządca nie ma na celu łamania czyichkolwiek praw własności dlatego jeżeli jakakolwiek osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna uzna, że jej prawa własności są łamane przez Serwis lub z wykorzystaniem Serwisu proszona jest o niezwłoczny kontakt z Zarządcą na adres: support@playoo.pl
 5. Zabrania się kopiowania, udostępniania oraz publicznego pokazywania treści Regulaminu w całości lub w częściach bez pisemnej zgody Zarządcy.

12§ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZARZĄDCY

 1. Zarządca nie jest stroną w realizacji wydarzenia sportowego ani żadnej relacji łączącej Organizatora i Użytkownika. Zarządca udostępnia jedynie narzędzia ułatwiające kontakt między Użytkownikami oraz narzędzia ułatwiające Organizatorom organizację oraz rozliczanie wydarzeń sportowych.
 2. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za działania Organizatorów, prawdziwość wprowadzanych przez nich informacji, konsekwencje działań Organizatorów np. braku zarezerwowania obiektu sportowego na dane Wydarzenie, o danej godzinie, istnienia obiektu sportowego, cen wydarzenia, opisów wydarzenia, informacji podawanych w opisie wydarzenia, deklaracji składanych przez Użytkowników lub Organizatorów z wykorzystaniem Serwisu.
 3. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników ani prawdziwość wprowadzanych przez nich danych.
 4. Zarządca nie gwarantuje ani obecności, ani nieobecności Użytkowników na Wydarzeniach niezależnie od zadeklarowanej z wykorzystaniem narzędzi dostępnych w Serwisie chęci obecności na danych Wydarzeniach.
 5. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje nieobecności ani obecności Użytkowników na Wydarzeniach np. straty poniesione przez Organizatorów z tytułu nieobecności Użytkowników na wydarzeniach sportowych.
 6. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za zaniedbania Użytkowników czy Organizatorów.
 7. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za transakcje zawierane z wykorzystaniem Serwisu.
 8. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia między Użytkownikami serwisu, Użytkownikami i Organizatorami Serwisu ani żadne straty wynikłe z wymienionych tytułów.
 9. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za straty spowodowane użytkowaniem Serwisu, jego niedostępnością z powodu przerw w działaniu Serwisu, spadkiem wartości firm Użytkowników, straty moralne czy utratę reputacji wynikłe z użytkowania Serwisu, błędów w mechanizmach, na podstawie których działa Serwis, błędów będących częścią oprogramowania wchodzącego w skład Serwisu itp.
 10. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za informacje, treści, opinie, materiały zawarte na stronach internetowych oraz serwisach, do których znajdują się odnośniki na stronach Serwisu.
 11. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z prawem i postanowieniami Regulaminu wykorzystanie danych Użytkowników dostępnych w Serwisie przez Organizatorów w celu organizacji i rozliczenia Wydarzeń lub danych Organizatorów udostępnionych Użytkownikom w celu organizacji i rozliczenia Wydarzeń.
 12. Zarządca ma prawo wprowadzić zmiany w funkcjonowaniu Serwisu lub wycofać go w dowolnym momencie. Zarządca zaznacza przy tym, że o ile będzie to możliwe, postara się, aby Użytkownicy zostali poinformowani o fakcie wycofania Serwisu ze stosownym wyprzedzeniem.
 13. Zarządca ma prawo do powodowania przerw w działaniu Serwisu w celu poprawy jego działania lub w celach utrzymaniowych.
 14. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia jakichkolwiek praw wynikłych z faktu publikowania przez Użytkowników treści, informacji czy materiałów w ramach Serwisu. Odpowiedzialność za publikowane przez Użytkowników czy Organizatorów treści leży odpowiednio na Użytkownikach i Organizatorach publikujących dane treści.
 15. Hostingodawca Zarządcy nie ponosi odpowiedzialności za publikowane w Serwisie treści jeżeli nie został poinformowany o ich niezgodności z prawem
 16. Zarządca ma prawo do zmian Regulaminu.
 17. Zarządca zastrzega, że Serwis jest udostępniony Użytkownikom w stanie zastanym. Zarządca nie daje żadnej gwarancji na prawidłowe czy zgodne z oczekiwaniami Użytkowników działanie Serwisu.
 18. Zarządca nie dostarcza z wykorzystaniem Serwisu treści bezprawnych.
 19. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za łamanie praw własności z wykorzystaniem Serwisu, w tym publikowania treści podlegających ochronie prawami autorskimi na łamach Serwisu.
 20. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie treści dostępnych w Serwisie.
 21. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za straty poniesione w wyniku awarii, niedostępności Serwisu czy zaprzestania jego utrzymywania przez Zarządcę.
 22. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikłe z nieautoryzowanego dostępu do danych gromadzonych przez Serwis.
 23. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.